Приветствую Вас Гость | RSS

Республика Кыргызстан, г.Ош

Правозащитный центр "ПРАВОСУДИЕ-ИСТИНА"

Четверг, 2023-06-08, 18:05:11
Главная » 2013 » Июль » 18 » Орозо айында ...
09:25:39
Орозо айында ...

Бир жыл мурун жазган кайрылуум, б\г\нк\ к\ндъ да к\ч\ндъ турат.

Силерге деё соолук, мекем иман, орозо айында жеёилдик тилеймын.

     Мусулмандарга кайрылуу.                              05.08.2012 ж.

 Урматтуу момундар!

 Июнь 2010 жылкы мусулмандар ортосундагы уруш, бири-бирин тънъп ълт\р\\лър, ойлонуп къргъндъ, бул иштер мусулмандардын Исламдан четтеп баратканы, ибадаттарынын ж\ръктън эместиги, шариат ък\мдър\н жана жетекчилерди шайлоону, аларды башкарууну билбестиктери натыйжасындан. Ошондой эле, жетекчилердин илимсиздиктери, эки ж\зд\\л\ктър\, паракор - арам иштерге берилип, арамдан тамак жегенге \йрън\п калгандары натыйжасындан келип чыгыптыр. Мечиттерибиздеги кээ бир Имамдар болсо, ушул нерселерге унчукпай турса, кээ бирлери ошондой жетекчилердин акчасына дуа кылып, «Иштериёерге омат» деп, дуа кылып жатышат. Ошонун \ч\н, мына 2 жылдан ашык мъънът ътсъ дагы, кыргыз жана ъзбък мусулмандар бири – бирин айыптоодон токтошкон жок. Айыпсыз адамдарды адилетсыздык менен бир ъм\ргъ камак жазасына соттоп жатышат. Ата – энелер, аял жана перзенттер, ага – инилер, эже – карындаштардын кыйкырып ыйлагандарын укканы адам жок. Къпч\л\к уккандар болсо, «Кудайга шугур, биз тынычпыз» деп, оор абалдагы адамдар менен иштери жок жашап жатышат.

 Алла таала, мусулмандарга дос, ага–ини болуп жашоону, ортодо келишпоочулуктар болсо, ушул Орозо айында ортодогу капачылыктарды унутуп, талаш – тартышууларды токтотуп, бири – бирин кечирип, каталарды оёдоп, дос болуп жашоого буюрган.

 

 Бирок, ошол тополондон мына экинчи Орозо айын жарымысы ът\п бара жатат, же президент, же ъкмът м\чълър\ так бир създър\н айтышкан жок. Ушул Ороза айында дагы июнь окуялары боюнча соттор болуп, мусулмандар бири – бирлерин акараттап, уруп тепкилеп ж\р\шът. Ък\ё\чт\\ нерсе, же мусулмандар Муфтияты, же уламолор Кеёеши, же бир Имам мусулмандарга кайрылып, так бир създър\н айтышпады. Алар ажы сапарына адам топтоо менен эле убара болуп ж\р\шът. Себеби, ал иштен пайда таап \йрън\п калышкан-да. Ушундай абалда, мусулмандардын негизги чыр чатактарын тууралоого, алар ортосундагы достуктуу калыбына келтирууго иш аракет жасоо абзел болбойбу? Эмне \ч\н алар президент жана ъкмъткъ кайрылуу жасашпайт? Ушундай абалда, Алла алардын ибадаттарын, ажы сапарларын, намаздарын, орозо кармашкандарын кабыл аларбекен? Же акчаны эле ойлоп калышканбы? Бирок, Алла кър\\ч\, бил\\ч\ Зат.

 «Эгер кааласак аны ошол аяттар себепт\\ (жогоруу даражаларга) которуп коер элек. Бирок ал, жерге (тактап айтканда, мал д\йнъъгъ) берилди жана ъз напсисин ээрчип кетти. Демек, ал куддуу бир итке окшойт, аны айдасаё да тилин салаёдатып тура берет, же (ъз жайына) койсоё да тилин саландатып тура берет» (7:176). Т\ш\нд\рмъ: Илим адамдын ыйманын жана ишенимин арттыруу ордуна дъълътт\\, съълътт\\, д\йнъ топтоого кул кылып койсо, ал илим эмес, жахалат – илимсыздык болот.

 Мухаммад (с.а.в.):

 «Менден кийин ушундай эмирлер келет, ким алардын жалганын ыраст кылса жана зулум кылыштарына жардам берсе, ал менден эмес, мен андан эмесмин.

                                             

 К.Бакиевдин президенттик маалында, мамлекетте улутчулук жогоруу даражага чыкты, улуттардын арасында бъл\п – жаруулар болдуу. Башкача айтканда, мусулмандарды бир канчага бъл\п, ортолорунда талаш – тартыштар пайда кылышты. Бирок, Куранда:

 «Момундар эч шек – к\мънс\з ага - инилер. Ошондуктан, силер эки ага – иниёердин ортосун оёдоп койгула! Алладан корккула». (49:10).

 Мухаммад (с.а.в.):

 «Момундардын бири – бирлерине болгон мээримдуулугу, ырайымдуулугу, куддуу бир жасатка окшойт. Эгерде анын бир жери ооруса, башка жерлери тынчыбай ысытмаланып ага жардам беришет». «Момун \ч\н момун, куддуу бири – бирин жълъп турган \йгъ окшойт» деп, колдоруну бириктирип кърсътт\\. (Бухарий).

 «Ким сиздер биригип тургаёыёарда биримдиктериёерди бузмекчи же ортолоруёарды бълмекчи болсо, бас, аны ълт\рг\лъ». (Муслим).

 «Мусулмандын малы, ъз каалосу менен берсе гана алал болот». «Ким ъл\к жерди тырылтырса, жер ошонуку». (Бухарий).

 

 Мамлекеттеги мусулмандар ортосунда талаш – тартышыштар ачык абалга келгенде да илим билгендер куддуу эч нерсе укпаган, кърбъгъндъй ж\р\шт\\. Ошондон улам 2010 жыл июнь окуялары ж\зъгъ чыкты. Бул окуялар бир ай же бир жыл ортосунда ж\зъгъ чыккан жок, бир канча жылдар арсында к\чоюп, акыры июнь урушуна алып келди. Ък\н\чт\\с\, мусулмандар бири – бирлерин ълт\р\п, аялдарын зордоштуу.

 

 «… силердин ъз\ёър бири – бириёерди ълт\р\\дъс\ёър, ъз тобуёардан болгон бир жамаатты ъз жеринен айдап чыгып, алардын \ст\нън к\нъъ жана зулумдук кылууда бир – бириёерге къмъкч\ болуудасыёар. Акыйкатта болсо, аларды айдап чыгуу силерге арам кылынган эле. Араёардан ким бул ишти кылса, анын жазасы бул д\йнъъдъ кор болу, Кыямат К\н\ндъ болсо, ал каттуу азапка дуушар кылынат». (2:85).

 

  Болгон иш болдуу. Бирок, ортодон эки жыл ътсъ дагы мусулмандардын талаш – тартыштары. Кыргыз жана ъзбък болуп бъл\н\ш\п, бири – бирлерине каршы жалган кърсътмъ беришип, айыпты бири башкасына ж\ктъп уруш – талаштары, адилетсиздик менен сот ък\мдър\, мал – мулктър\н тартып алыштар  токтогон жок. Бул чындык.

 

 «Эй момундар, Алланын Ъз\ \ч\н чындык жолду кармоочу, адилеттик менен шахадат – к\бъъл\к бер\\ч\ болгула! Бир элди жаман кър\ш\ёър, силерди адилетсиздикке тартпасын! Адилеттик кылгыла! Алладан корккула!». (5:8).

 

 «Албетте Алла сиздерди аманаттарды ъз ээлерине тапшырууга жана адамдар арасында Ък\м кылганыёарда адилеттик менен ък\м кылууга буюрат. Албетте Алла силерге эё жакшы насыяттар кылат. Албетте Алла угуучу жана кър\\ч\ Зат». (4:58).

 

 Мына эми, ойлонуп иш кылуу керек, ар бирибиз ъз\б\зд\н айыбыбызды ъз\б\з билип, ортодогу талаш – тартышты, бири бирини айыптоону токтотуп, ъз\б\зд\н пээлибизди оёдоп, акыкый мусулмандарга окшоп дос, ага – ини болуп жашашыбыз керек  же талашып – тартышып ж\ръ беребизби?

 «Эй момундар, мейли ашкере, мейли жашыруун бирээр жакшылык кылсаёар, же болбосо айрым бир жамандыкты кечирип жиберсеёер (Алла с\йгън пенделеринен болосуёар). Анткени Алла кудурет ээси ар дайым Кечир\\ч\ Зат. (4:149).

 

 Ошондуктан, биз жамандыкты \н\т\п, бири – бирибизди кечирип, жакшы иштерди жасап, жаман пээлдерди таштап, ъз\б\зд\ оёдошубуз, Аллага тооба кылышыбыз керек. Достуктуу, биримдикти сактоо, бул мамлекетти сактоо демектир.

 

 «… бир коом  тээ ъздър\н ъзгърт\шмъй\нчъ, Алла алардын акыбалын ъзгъртпъйт». (13:11).  Т\ш\нд\рмъ: Ъз\ёър кандай болсоёор, \ст\ёъргъ да ошондой падыша келет.

 

 Албетте, бул болгон жаман окуялар \ч\н бардыгыбыз айыптуубуз. Себеби, башчылерди шайлоодо алардын кандай адамдыгына, илими барбы карабай, алардын бир к\нд\к берген тамак ашына же акчасыёа карап эле шайлап ж\рбъд\кп\\? Ошондойлор шайлоодон кийин эле элди \н\т\ш\п, арам иштер жасап жатышса, биздер кол кътъруп дуа кылып ж\рбъд\кп\\? Алар болсо байлык топтоо менен убара болушуп, элди унутуштуу, амал талашып бири – бирин ълт\р\\гъ да барышты. Мусулмандарга туура келатырган мыйзамдарды иштетишпай, Россия жана Америка мыйзамдарын оёдоп, жамап, ъздър\н пайдаларына ъзгърт\п иштетип ж\р\шпъд\б\?

 

Натыйжада, эл менен бийлик эки тарапка ажырады. Паракордук жана коррупция жогор\\ денгелге чыкты. Эл ортосунда, «Акчаё болбосо иш б\тпъйт» деген съз мыйзамга айланды. Мына ушулар жана башка арам иштердин бардыгы, бизди июнь окуяларына алып келди. Эми биздер эмне кылуубуз зарыл?

 

 Аллага тобокел кылып, бири – бирибизге кечиримд\\ болуп, Ислам менен бириг\\б\з зарыл. Бул ишке башчыларыбыздын баш болуштарын талап кылуубуз керек.

 «Жок, ким жакшылык кылган абалда ъз\н Аллага тапшырса, ал \ч\н Алланын даргъй\ндъ сооп – сыйлык бар жана алар \ч\н эч кандай коркунуч жок, алар капа кайгыда болушпайт». (2:112).

 

Урматтуу момундар!

 Мен кайрылуу жазып отуруп ката жазып коюудан коркуп отурдум. Бирок, ушул Орозо айын жарымысы ът\п, 2010 жыл июнь окуясы боюнча али бироо бирээр бир так съз\н айтпай турганда, мен Аллага тобокел кылдым да мусулмандарга кайрылуу жасоого чечим кылдым. Себеби, азыркы к\ндъг\ абалыбыз жакшы эмес, мусулмандар жана алардын башчылары \ч\н, туура эмес.

 

 Мамлекетибиздагы жалпы мусулмандарга, башчыларыбызге жана д\йнъ мусулмандарына кайрылам!

 Келгиле, мына ушул улуу Орозо айында, болуп ъткън мурунку жаман иштер \ч\н бири – бирибизди кечирип, ъз\б\зд\ оёдоп, Ислам менен биригип, жаёы жашоону баштайлы. Перзенттерибизге достугубуз мурас болуп калсын.

 

  Президент жана ъкмъттън суранамын, мусулман катары талап кыламын!

 Июнь окуяларын \н\т\\ зарыл, аны \ч\н, ушул жакшылык Ороза айында камакта жаткан жалпы адамдарды Амнистия кылып бошоткула!

Д\йнъъл\к мусулмандары! Силер да сурангыла, талап кылгыла! Бизге жардам бергиле! Мусулманмын деген инсан, бул иштерге кайдыгер болбошу керек.

 

 М\мк\нч\л\г\ бар адамдар! Алла \ч\н, эгерде каталарым болсо тууралап жана башка тилдерге да которуп, ушул кайрылуумду д\йнъ мусулмандарына тараткыла!

 

 Алла, менин чыдашыма жараша кыйынчылыктардын бардыгын мага бер.

             Ошого жараша к\нъълър\мд\ кечир.

 Алла, мусулмандардын ж\ръктър\н Ислам нуру менен толтур, бизди Ислам менен

            мекемде, периштелериё менен кубатта, душмандарыбызды жен\\ч\лърдън кыл.

 Алла, Ъз\ё жаратуучусун, мээримдуу, ырайымдуу, кечируучу Затсын. Биздерди

             абалыбызга ырайым кыл, к\нъълър\б\зд\ кечир, бизди таштаба. Биздерди  

             шайтандан корго, кибрдан жана ката иштер кылып коюушубуздан сакта.

 Алла, мени Ислам жана мусулмандар, адилеттик \ч\н жихадда шеиттериёден кыл.

 Алла, эгерде мен \ч\н жашоодо жакшылык болсо мага жашоо бер, эгерде ъл\мдъ

             жакшылык болсо мени ълт\р. Мени ушундай ълт\рг\н, менин ъл\м\мдън да

            мусулмандарга пайда болсун.

                                                                                                                           Аллаху Акбар.

 

 Коомдук укук коргоо борбору «Адилеттик – чындык»

 Ош шаары моб: (+996) 543 818 056             Гапиров Равшан Бердишевич                                         

  ravshanosh@mail.ru 

Просмотров: 710 | Добавил: Gapirov | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: