Приветствую Вас Гость | RSS

Республика Кыргызстан, г.Ош

Правозащитный центр "ПРАВОСУДИЕ-ИСТИНА"

Четверг, 2023-03-23, 05:12:36
Главная » 2011 » Сентябрь » 16 » Эл биригип, бир улут-мусулман болушу керек.
09:18:48
Эл биригип, бир улут-мусулман болушу керек.

                 Кыргызстандагы кыргыз жана ъзбък качан улут – мусулман болот?

 Алланын къз\ндъ жерде эки улут - мусулман жана капыр бар. Дагы \ч\нч\ бир топ адамдар – мунафык экиж\зд\\лър бар. Кыргызстандын т\нд\к жерлеринин Жалалабат, Ош шаарлары тегерегинде кыргыз жана ъзбък улуттары жашап, аларда тилине карап бъл\\ же бирин-бири кемсинту болгон эмес. Ата бабаларыбыз Ислам динин мекем кармап, динди коргоп душмандар менен чого урушкан. Аксакалдар урмат сыйге ээ болушкан, алардын създър\н угуп, чечимдерин аткарылган. Ъз ара келишпоочулуктарды аксакалдар гана чечип коюушкан. Ислам динине каршы чыккандарды ълт\р\шкън. Дин, биримдик менен ошондой корголгон.

 Бирок, 1920 жылдары Россия Орто Асияны басып алып, мусулмандарды оёой башкаруу \ч\н, аларды бир канча майда Республикаларга бъл\п ташташты. Ислам динине каршы ачык жана жашыруун т\рдъ к\ръш башталды. Алланын ордуна Ленинге сыйынууну \йрът\шт\. Шахимардандан Хамза аттуу дин бузар жана ошондой жеёил табыйгат аялдар ишке салынып, алар къбъйт\р\лд\. Ушундан улам адамдар динден алысташып, Кудайдын буйруктарын аткарбай калышты. Ушундай болуп 70 жылдан ашык социализм ък\м с\рд\. Ислам дини  тилде гана калды. Мусулмандар ж\ръктър\н болсо, байликке ымтылуу, улутчулук жана башка мусулмандарга жат болгон арам иштер ээлап алды. Ата баланы, бала атаны карабай койду.

 Акыры социализм жок кылынып, демократия орнотулду. Демократия съз жана дин эркиндиги деп, адамдар дагы алданды. Эми, мусулмандардын абалына бир карайлы:

 Съз эркиндиги – жалганды каалаганча с\йлъп, эптесеё алдап оокатынды кыл. Аракты ич, зина (бузукулук) кыл. Ошондон, кээ бир аялдарыбыз ъздър\н сатууго мажбур болуп кор болушту. Жетекчилерди болсо макта, укук коргоо органдарын макта, аларды сынга алба, кемчиликтерин с\йлъбъ, с\йлъсъё кылмышкер болуп т\рмъгъ отурасын. Ушулар съз эркиндиги болду.

 Дин эркиндиги – мечиттерди къбъйт\п намаз оку, орозо карма, ажга бар жол ачык. Бирок, саясатка, ъкмът иштерине аралашпа, дин ъкмъттън ажыратылган. Мына ушул дин эркиндиги эсептелет. Мусулмандардын ушул дин эркиндиги менен маакул болушуп наразычылык билдирбастыктары \ч\н, жогоруудагындай Хамзалар, кошоматчы Имамдар, Исламды ж\зък\ \йрътъткън аалымдар къбъйт\р\лд\. Муфтият, казылар жана уламолор Кеёеши Исламга каршы ишке салынды. Натыйжада, Куранды окуп, аны т\ш\нбъгън адамдар къбъйд\. Ошолор жардамы менен, Куранды туура с\йлъгъндър кысымга алынды, аларга экстремист, террорист деп наам коюуп камашып жатышат, кээ бирлери атып ълт\р\лд\. Натыйжада, чыныгы мусулмандар азайып, жашыруун абалга ът\шт\. Аллага к\нъкър, пара менен оокат кылган арамкорлор ачыкка чыгышты. Мына ушуларды демократиянын дин эркиндиги деп аташты.

        Бир к\н\ пайгамбарыбыз Мухаммад (с.а.в.) сахабаларына мындай деп айтыптыр:

 Менин \ммът\мъ бир заман келет, алар 5 нерсени жакшы кър\п, 5 нерсени унутушат;

1 - дуйнън\ жакшы кър\п, акыретти унутушат. 2 – ъм\рд\ жакшы кър\п, ъл\мд\ унутушат.

3 - чоё, чырайлуу \йлърд\ жакшы кър\п, кабрды унутушат. 4 – мал м\лкт\ жакшы кър\п, анын \ч\н берилатырган зекетти унутушат. 5 – жаралышты жакшы кър\п, жаратуучуну унутушат.

 Ушул адисти окуп, азыркы к\ндъг\ абалга, ъз\ёъргъ, Имамдарга, аалымдарыёызга, мамлекет башчыларына жана депутаттарыёызга бир карагыла! Пайгамбарыбыз айткан заман келиптырбы же мындан да жаман заман келсынбы? Азыркы жаман абалыёызга ким к\нъкър?

 «Эй инсан, сага жеткен ар кандай жакшылык Алладан гана, сага жеткен ар кандай жамандык болсо, ал ъз\нд\н кылмышындан».  (4:79).

 «Илим адамдын ыйманын жана ишенимин арттыруу ордуна дъълътт\\, съълътт\\, д\йнъкорлорго кул кылып койсо, ал илим эмес, тескерисинче жахалат - наадандык».

 (7:175–176 аятка т\ш\нд\рмъ).

 Мына ушул аят жана адисттерди окуп, аз болсо да тушунуп, ъз\б\зд\ оёдосок болбойбу? Бул д\йнъ байлыктарын ойлоп эмес, Алланын ыразылыгы \ч\н жашасак болбойбу?

 «Алланын ыразылыгы болсо, баарынан жогору. Мына ушул чыныгы чоё бакыт». (9:72).

 Мына эми, сиздерге бир с\н\ш кылам. Республикабызда дагы президент шайлоосу жакындашып, алдоочу курук убадачылар къбъйгъндън къбъйд\. Бирок, биз мамлекет башчысын шарт коюуп шайлоону \йрън\ш\б\з керек. Алгачкы шарттар, жалпы мусулмандар жана башка элдер пайдасына, аларды бириктир\\гъ, улутчулукка чек коюуга каратылышы керек. Ким ошол шарттарга маакул болсо, ошону президент кылып шайлоо абзел. Маакул болгон чыкпаса, анда президент шайлоосуна катышпай, шайлоону ъткърбъй эле койгон абзел. Биз, эл ортосунда маакулдашып, бироону ортого с\р\п шарттарды жарыя кылышыбыз керек.   Бир улут - мусулмандар болуп, мамлекетти б\т\нд\г\н сактоо керек. Ким шарт коет?

 

 Коомдук укук коргоо борбору «Акыйкаттык – Чындык»

 Ош шары моб: (+996) 543 818 056. башчысы Гапиров Равшан Бердишевич

 ravshanosh@mail.ru   ravshan1955@gmail.com   www.gapirov.ucoz.com    15.09.2011 жыл.

Просмотров: 689 | Добавил: Gapirov | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: