Приветствую Вас Гость | RSS

Республика Кыргызстан, г.Ош

Правозащитный центр "ПРАВОСУДИЕ-ИСТИНА"

Четверг, 2023-03-23, 04:18:57
Главная » 2012 » Февраль » 23 » Знание, это сила
12:58:45
Знание, это сила

                                    Илим жана билим.

  Бир създ\ с\йлъъдън м\р\н, ошол създ\н манисин бил\\ керек. Т\ш\нбъй с\йлъгън създ\н тасири жана пайдасы болбойт, чъё зыяны болушу м\мк\н.

 Эми сиздерге 2010 жылдын июнь окуясы боюнча ким канча даражада к\нъкър болгондугун жана «шеит» дегени эмнени билдирет? Ошол жън\ндъ Куран аяттары менен т\ш\нд\р\\гъ аракет жасаймын:

 «Эстегиле. Бири – бириёердин каныёарды тъкпъйс\нър, бириёер – бириёерди журтуёардан чыгарбайсыёар! - деп, убадаёарды алган элек, кийин (Ислам келген доорда) ъз\ёър к\бъ болгон абалда буга макул болгон элеёер. Кийин болсо силердин ъз\ёър бири – бириёерди ълт\р\\дъс\ёър, ъз тобуёардан болгон бир жамаатты ъз жеринен айдап чыгып, алардын \ст\нън к\нъъ жана зулумдук кылууда бир – бириёерге къмъкч\ болуудасыёар. Эгер алар силерге туткун болуп келишсе, акы тълъп куткарып да аласыёар. Акыйкатта болсо, аларды айдап чыгуу силерге арам кылынган эле. Же китептин бир бъл\г\нъ ишенип, бир бъл\г\н танасыёарбы? Араёардан ким бул ишти кылса, анын жазасы бул д\йнъдъ кор болуу, Кыямат К\н\ндъ болсо, ал катуу азапка дуушар кылынат. Алла жасап жаткан ишиёерден кабарсыз эмес».   Бакара с\ръс\ (2) аят 84 – 85. 

 «Дагы Алла жолунда курман болотурган (шеиттер) жън\ндъ: Булар ъл\ктър дебегиле! Жок алар тир\\лър, бирок силер сезбейсиёер».  Бакара с\ръс\ (2) аят 154.

 «Алла жолундагы согушта ълт\р\лгън заттарды эч качан ъл\ктър деп ойлобогула!»

                                                                                Аали имран с\ръс\ (3) аят 169 - 170.

  «Албетте Алла сиздерди аманаттарды ъз ээлерине тапшырууга жана адамдар арасында Ък\м кылганыёарда адилеттик менен ък\м кылууга буюрат. Албетте Алла силерге эё жакшы насыяттар кылат. Албетте Алла угуучу жана кър\\ч\ Зат».

                                                                                          Ниса с\ръс\ (4) аят 58.

 Курандын мына ушул аяттарын билбеген же т\ш\нбъгън адамдар, Кыргызстанды башкарышып жана мусулмандарды уруштурушуп, бирин – бириёе ълт\рт\р\п жана эч нерсе болбогондой ъздър\н акташып, башка бейк\нъ адамдарды айыпташып, адилетсыздык ък\м менен жазалашып ж\р\шът. Алар Алладан качып кутулушалбайт, бул д\йнъдъ эле жазаларын алышып кор болушат, Акыретте тозок отундары болушат.

  Биринчиден, «Ош шеиттери» коомундагыларды жогоруудагы эки аятка таянып, аларды жъё эле ъл\ктър десек болот.  Алар шеиттер эмес, алар ъздър\ тир\\ т\р\п, «биз шеиттерденбиз» деп ж\р\шът. Бул дегени «Биз ъл\ктърдънб\з» дегени.

  Экинчиден, «Ош шеиттери» нин ългъндър\ да шеиттер эмес. Алар, ъздър\ мусулман болуп т\р\п, мусулмандарды  ълт\ръб\з деп Ошко келип, ъздър\ ъл\п калган к\нъкър адамдар. Себеби, Алла жолунда Ислам \ч\н, мусулмандарды коргоп курман болгондорду «шеиттер» деп аталат. Алар болсо кимди коргошту?

 Алардын к\нълър\н Алла кечиреби жокпу, аны Ъз\ билет.

 

 Коомдук укук коргоочу Гапиров Равшан Бердишевич       

 

Просмотров: 548 | Добавил: Gapirov | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: