Приветствую Вас Гость | RSS

Республика Кыргызстан, г.Ош

Правозащитный центр "ПРАВОСУДИЕ-ИСТИНА"

Вторник, 2023-03-28, 23:37:04
Главная » 2011 » Октябрь » 22 » Сактануунун жолу!
03:15:02
Сактануунун жолу!

     Къё\л бургула жана эстап калгыла!

 Президентикке эё татыктуу инсан Турсунбай Бакир уулу келип жатат.

  Урматтуу Кыргызстан эли! Мамлекетибиз эгемендуулукка жетишип, башыбыздан 3 (\ч) президент доорун ъткърд\к:

  А.Акаев - \й б\лъс\ менен башкарып, СССРдан калган эл байлыктарын сатып, \йлър\б\здъ кашыктарыбызды да калтырбай, Москвага качып кутулду.

  К.Бакиев - \й б\лъс\ жана тууган – уруктары менен биргеликте башкарып, паракордук, коррупция жана улутчулукту к\чъйт\п, бизди карызга жана канга батырып, ал да Минскга качып кутулду.

  Р.Отунбаева – башчылыгында болсо, тартип, мыйзамдарга моюн ийиш, тап - такыр калбады. Эё ък\н\чт\\с\, ага – ини болуп жашаган эки элдин кандарын тък\л\ш\нъ жол берилди. Ошондуктан, биздер эё жаман, ък\н\чт\\ абалга т\ш\п калдык.

 Бул арам иштердин баардыгы, ошол эл башчылардын Алланы билбегендери жана коркпогондорун натыйжасы. Алладан коркпогон, бизден коркот беле?

  Эми жетишет, къз\ёърд\ ачкыла!

 Бизге, Алладан коркуп к\нъ иштер кылбайтырган башчы - Президент керек. Алладан корккон адам гана инсап менен башкарат.

  КР Президенттигине талапкерлер арасында ошондой татыктуу адам бар, ал Турсунбай Бакир уулу болот. Башка, курук убада берип ж\ргъндъргъ ишенбегиле!

 Алладан гана жардам сурагыла! Баардыгыёар бир добуш менен, КР Президенттигине Турсунбай Бакир уулуну шайлагыла!

 Бизге башка жол калбады.

 

 Укук коргоо борбору «Акыйкаттык – чындык» Ош шаары

 моб: 0 543 818 056 жетекчи  Гапиров Равшан Бердишевич

Просмотров: 583 | Добавил: Gapirov | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: