Приветствую Вас Гость | RSS

Республика Кыргызстан, г.Ош

Правозащитный центр "ПРАВОСУДИЕ-ИСТИНА"

Четверг, 2023-03-23, 05:21:31
Главная » 2012 » Февраль » 23 » Коздуу ачкыла
13:26:43
Коздуу ачкыла

Ош шаардык Кенешине депутаттар шайлоосунун артында эмне турат?

 Мен саясатчы катарында таанылган эмесмин. Бирок, адам укуктарыны коргоо боюнча эч бир адвокат же коомдук укук коргоочу же юрист болсун, бардыгыни топтоп келгенде дагы мага туура келишалбайт. Бул мактануу эмес, бул чындык, муну баардыгы билет. Себеби, чыныгы укук коргоочу болуу \ч\н, милиция, прокуратура, суд иштерин жакшы т\ш\н\\, алардын алдамчылык иштерин \йрън\п ж\р\\ ътъ маниге ээ. Ошондой эле, камактеги абалды бил\\, адамдар ортосундагы създърд\ да угуп, ъз\нчъ чечим чыгарып ж\р\\, иштин натийжасыёа ъзгъчъ тасыры болот. Дагы, мамлекеттик саясатты билип, жергиликт\\ саясатка салыштырып, адам укугун коргоодо пайдалануу да, ътъ маниге ээ. Мен бул нерселерди баардыгыны \йрънгън, дагы эле \йрън\п, эл арасында къп ж\ргън укук коргоочумун. Ошондой ар тараптама т\ш\нгън саясатчы же укук коргоочу барбы, эгерде болсо, мен аны менен телеэкран алдында маек курууга дайым даярмын. Бир эки суроо берем жетишет. Сиздер кър\п, кимдин кимдигине ъз\ёър баа бересиёер.

         Эмне \ч\н мен ушундай създър менен баштадым?  Себеби,

 «Ош шаамы» гезитинин 26.01.2012 жыл № 3 чыгышын окуп калдым. Гезиттин 8 жана 9 бетинде Ош шаар мэри М.Мырзакматовду асманга чыгарып макташыптыр. Муну мен, ар дайым болуп келген бийликке кошоматчылык деп эсептейм. Бирок, биз унчукпай т\рсък, жакын ортодо аны бизге пайгамбар кылып дайындаштары кър\нът. Мамлекеттин б\т\нд\г\н\ бузууга, ошол эле жетпей турат.

 Бирок, менин кыжырымы келтирген башка нерсе, гезиттин 12 бетинде ъзбек тилинде жазылган «Бириккен утат, бирикпеген таркайт» деген макала. Анын жанына эл тааныган дайымый кошоматчы, ъзбекмын деген Иминов Омониллону керилтирип отургузуп коюшканы.  Гезитте жазылган кээ бир създърд\ карайлы:  

 О.Иминов: «Кыргызстандын тынчтыгын бузууга кимдер кызыктар, алар кимдер ъз\?

 Ъз\н\н суроосуёа ъз\ жооп берет: «Пикир ж\р\т\п кърсък, мекенибизда улуттар ортосунда кастыкты козутуп, абалды курчтаёдырышка аракет жасап жаткан ыплас «саясатчы»лардын, ж\рт бузуучу, экстремист-сепаратисттердин ж\здър\ кър\нът. Алар Кыргызстан элинин душманы эсептелет». Иминов, экстремист-сепаратист деп, кимдер жън\ндъ с\йлъп жатат экен? Экстремист-сепаратист дегенди, ъз\ т\ш\нъб\?

 Доом этет: «Ош шаар Мэри М.Мырзакматовдун демилгеси менен кабыл алынган «Алай Декларациясы» чакыруусу чоё маниге ээ. Эмнегедир ошол чакырууга, ошондой эле, «Улуттар биримдиги» эл саясый партиясы саясый кеёешинин Кыргызстан Республикасынын ът\ш убагытындагы президентине жана ъкмът\ёъ берген арызына къё\л бурулбады. Мен ъз\м саясатчы болгонум себептуу, мындай чакыруу жана кайрылуулор, ътъ маанил\\ экендигин т\ш\нъм\н».

 Мына сиздерге т\ш\нчъс\ зор чала сабат саясатчы.

 Дагы гезитте «Ош ТВ ТРК кому, 2011 жылдын эё жакшы саясатчысы» деп, О.Иминовду жарыя кылгандыгы жън\ндъ жазыптыр. Вай Аллах, бул эмне деген акылсыз жарыя? Эгерде, ушул илимсыз, ъз\н\н пикири, т\ш\н\г\, ъз пикиринде т\р\ш\ жок, кошоматчы Омонилло эё жакшы саясатчы болсо, анда т\гънгън\б\з чын болот. Эй Кыргызстан эли, айрыкса Оштун ъзбектери! Жеттик, кепиндигиёерди даярдай бергиле. К\н\б\з мына ушундай жол кърсът\\ч\ «эё жакшы саясатчы»ге калыптыр.

 Бул эё жакшы саясатчы ъз\, саясатты, пикирий жол тандашты жана Декларация эмнелигин билербекен? Ишеним менен айтам, бул кошоматчы, чака ойноодон жана тыйын саноодон башка нерсени жакшы билбейт. Эми бул эё жакшы саясатчы «Декларация»ны т\ш\нбъй т\р\п дагы президент жана ъкмъттън капа да болуптур.

 Эй акмак Омонилло, эгерде Алайга окшогон дагы башка райондор ъз\нчъ Декларация кабыл алаберсе, анда мамлекеттин б\т\нд\г\ калабы?

 Адам укуктары боюнча д\йнъъл\к эл аралык Декларация бар. Ошону дагы ъз жолунда кармап турушалбай жатпайбы? Эми, Алай Декларациясына эмне бар? Ошонун \ч\н, жогору бийлик аны кабыл албады. Ошол Декларацияны кабыл алганда, Кыргызстан б\тк\л д\йнъъгъ шерменде болмок эле.

 Эми, «Улуттар биримдиги» эл саясый партисы жън\ндъ. Мурундан кыргыз жана ъзбек эли биримдикте жашап, башка элдер менен да достук ынтымактыкта жашап келгенбиз.

Ата бабаларыбыз биримдикте жашаган. Кыз берип, кыз алып, биримдикти мекемдеп т\р\шкън. Тышкары душмандардан бирге корголушкан. Кийинчелик, жогоруудагындай «эё жакшы саясатчы»лардын кесепетинен, эл бузулдуу, ъздър\н\н кимдигини – мусулмандыгыны \н\т\п коюштуу.

 Эми, адамдарге ъздър\н\ кимдигини т\ш\нт\р\\ зарыл. Баякы «биримдик» жана башка партиялар м\чълър\ да, биръъгъ \йрът\\дън мурда ъздър\н кимдигин билип алышсын.

 Анын \ч\н, к\чт\\ илимий пикирге негизделген жол – «Идеология» тандап, ошонун негизинде мыйзамдар иштеп чыгуу, ички жана тышкы саясатты жолго коюуу зарыл. Себеби, Идеология жок жерде, мамлекет болбойт.

 Эми, Кыргызстанда «Идеология» барбы? Албетте бар, бирок, адамдарды бъл\\ч\, бир улуттуу да бъл\п т\р\\ч\ улутчулук «Идеологиясы» бар. Мусулмандар \ч\н арам болгон бул Идеология, къп партиялык башкаруу менен ишке ашырылып жатат.

 Ошондой партиялардын бири, жакында эле т\з\лгън «Улуттар биримдиги» партиясы. Бул партиянын эл ортосунда таанылып, к\чъюп барышы \ч\н, Омонилло сыяктуу коркок, кошоматчы, мунафыктар керек. Ошонун \ч\н Омонилло, ж\г\р\п желип ошол партияны мактап ж\рът, эми гезиттин да бир бетин арам кылыптыр. Акыйкатта болсо, ошондой «биримдиктер» элдер, улуттар ортосунда кастыкты козутуп жатышат.

 Кыска мисал:

 Азыркы к\нгъ чейын 2010 жылдын май жана июнь окуялары боюнча ъзбектер \ст\ёъё соттор болуп, мыйзамсыз ък\мдър чыгарылып жатат. Мен ъз\м соттордо катышып ж\ръм. Кан ыйлаган ата-энелер, аял жана перзенттер, эже–карындаштар, ага-инилердин, кайсы бирин айтайын. Июнь окуяларында т\гън\п б\ткън ъзбектер \ч\н, бул иштер ългънд\н  \ст\ёъ чыгып тепкен болуп жататго. Омонилло, эё жакшы ыплас саясатчы бул иштерди билбей жатабы? Андейлер билишет, бирок, «мага жакшы, башка менен ишим эмне» дээшет. Бул дагы, андай кесепеттердин Исламды т\ш\нбъст\г\нън болуп, элди жарып - бъл\п жатпайбы. Андейлер мусулман эмес.

 Эё жаман нерсе, ъзбектер \ст\ёъё чыгарылган ък\мдърд\ къргън, уккан карапайым кыргыздар «Мына сот ък\м чыгарыптыр, акыйкатта ъзбектер адам ълт\р\\ч\лар экен» деп, ъзбектерге душман катарында къз караш кылып жатышат. Натыйжада, кыргыз – ъзбек ортосунда кастык к\чъюуп, пасайган жок. Жакын к\ндърдъг\ мисалдар:

 1. Кара-суу шаарында Ленин атындеги мектептин ичинде, 25.12.2011 жылы Оштон келген бир топ куралчан кыргыз жигиттери, ъзбек балдардын аталарын ур токмоктоп кетишкен. Ъзбектерди ълт\ръб\з, жок кылабыз, керек болсо ърттъп жиберебиз дээшкен. Бул жън\ндъ президент, башкы прокурорго чейын жазылган. Бандиттер жаза алышпады. Бул окуя д\йнъъгъ тарады. «Улуттар биримдиги» укпады бекен?

 2. Кара-суу шаарында, акимчилик алдында, 06.02.2012 жылы 3 айлык боюнда бар Ибрагимова Гульмираны бир топ кыргыз аялдары уруп, тээп жыгытып коюшкан. Кара-суу милициясы башчысы Жоробаев Жаркын тосуп сактап, ал да т\ртк\ жеген. СНБ кызматкерлери Гульмираны кетирип жиберишкен. Баякы аялдар да жаза алышпайт, себеби алар кыргыздар, ъзбек эмес. Муну да «Улуттар биримдиги» укпады бекен?

 Негизи, кыргыз жана ъзбек урушкан эмес. Экъъ эл теё, Омониллого окшогон эё жакшы арамкор, бийлик талашкан саясатчылердин курбандыгы болуштуу. Бул бийлик талашуусу дагы эле болуп жатат. Эми болсо, оёдогон бийлик талашуучу партиялар катарына «Улуттар биримдиги» кошулдуу. Ъз\ёър билгендей,

 «Арабаны бир ат тартып, эки жанында эки ат жардам берсе, араба ылдайлап алдыёа ж\рът. Оё ат ар тарапка тартса, араба чачырап кетет».

 Кыргызстан душмандары болсо, ошондой чачырап кетишибизди к\т\п жатышат. Ошол менен, ортобузда дагы уруш чыгарышып, Орто Азыяны Афганыстанга айлантырганы турушат.

 Ушул нерсе акыйкат, аз болсо да илими, акылы бар инсанга кър\н\п эле турган нерсе.

Баардык партиялар эл \ч\н иштейбиз деп, съз менен асмандан жылдызды алып беришет.

 Бирок, азыркы к\ндъ бизге «Мекендештер! Бардыгыбыз бир элбиз. Бирок, 2010 жылдын апрель айындагы президент тъёкър\л\ш\ндъ жана июнь айы окуяларында къптъгън мекендештерибиз ъм\рлър\н сактап калалбадык. Бакиев жана анын кээ бир ыплас саясатчылары уюштурган арам иштерды токтоталбадык. Бул иштерде карапайым кыргыз жана ъзбектын к\нълър\ жок. Болгон иш болдуу, эми бир бирибизды кечирип, биримдикте тынч жашайлы. Кимде ким биздерды бъл\\гъ аракет жасаса, ал адамга эё жогоруу жаза берилет»-деп, ушул съз\н иш ж\з\ндъ аткаратырган партия же бир уюшма керек. Элди алдоону токтотуу керек, алдоолордон эл тажап б\тт\\.

       Ошондой партия, азыркы к\ндъг\ партиялар арасында барбы?

 Мен 2009 жыл президент шайлоосундан баштап, элге болгон убадаларын угуп, А.Ш.Атамбаев жетектеген СДПК партиясын колдоп, бир канча жолу ъм\р\м кооп астында калган. Бирок, Бакиев тънкър\л\п, Атамбаевчилер ортосунда бийлик талашуусу болуп, келишпоочулуктар башталды. Алар талаш-тартыш менен убара болуп калгандан пайдаланып, Бакиевчилер тарабынан алдындан даярдалып коюлган ъзбектерге каршы уруштуу баштап жиберишти. Бирок, айыпты убактылуу ъкмъткъ антарышып, кыргыз элин аларга каршы коюштуу. Натыйжада, тараптар келишимге келишип, айыпты ъзбектерге ж\ктъшт\\ да «улуттар кагылуусу» деп кутулуштуу жана Бакиевчилер бийликке жайлашышты.

    Ък\ёърл\\ нерсе, ъзбектерге «Сепаратист»тер деп, наам беришти.

 Акыйкатта болсо, Бакиев тъёкър\л\п Бишкектен качып келип, тараптары жардамында т\шт\к «Хан» дыгын орнотмекчи болуп, эптей албады. Анын ушул ишин, ачыктан ачык «Сепаратизм» десе болот. Мен, убактылуу ъкмътт\н кээ бир ишенимд\\ адамдарына айтканмын, эскерткенмын. Бирок, алар менин съз\мъ маани беришпады, бийлик талашуудон бошобой калышты. Силер жана кээ бир нерселерди билбейсыёар.

 Бирок, мына ушул нерсени билип койгула! Кыргыз жана ъзбек эли урушкан эмес. Баякындай эле эё жакшы саясатчылар, биздин ортобузга кастыкты салууга аракеттенип жатышат. Кыргыз жана ъзбек дос болуп жашаган, жашап жатабыз, Кудай кааласа дагы эле жашайбыз.

 Эми, тышкы душмандарыбыздын пикири мындай «разделяй и властвуй». Ошого каршы, сиз мусулмандар бъл\нбъг\лъ. Ойлонгула-чы! Бакиевдин арамдашып кеткен бийлигин ким тънкърд\\?

 А.Ш.Атамбаев баш болгон СДПК партиясы. Кийинчелик, Республика партиясы менен биригип, президент шайлоосуну да утуштуу, ъкмътт\\ калыбына келтиришты.

 Кыргызстан эли ушуларды колдоп, жардам берип, талап кылса. Алар биримдигин жоготпосо, элге берген убадаларын аткарышса. Достук, ынтымак, тынчтык болот.

 Бизге башка жол жок, жол калбады. «Быть или не быть», мына ошого жетип келдик.

 Кыргызстандын жалпы элиёе, карапайым кыргыз жана ъзбектерге кайрылам!

 Биригип, бъл\ёбъй жашагыла. Ар намысыёарды акчага сатпагыла. Кимге эрчигенди билгиле. Арам иштерге аралашпагыла! Саясат \ч\н, дагы курбандык болуп кетпегиле!

 Мен сиздерге акыйкатты кыска билдирдим. Ойлонгула, акыл менен иш кылгыла!

 Ъз\н\н илимиёа, пикир, т\ш\н\г\нъ ээ болбогон инсан, кър, сакоо, г\мрах эсептелет.

  Ош шаары адам укуктарын коргоо борбору «Акыйкаттык – чындык» директор 0 543 81 80 56 Гапиров Равшан Бердишевич   

 ravshanosh@mail.ru         www.gapirov.ucoz.com                 06.02.2012 жыл.

Просмотров: 665 | Добавил: Gapirov | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: